حذفیات امتحان مهندسی رایانه های کوچک

20 اردیبهشت 1394 | تعداد بازدید: 1265

دانشجویان عزیز درس مهندسی رایانه های کوچک امتحان پایان ترم تاصفحه 70 می باشد.(موفق باشید)

(ادامه مطلب)

تاریخ امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

10 اردیبهشت 1394 | تعداد بازدید: 1172

94/02/19      امتحان پایان ترم آزمایشگاه شبکه گروه مهندسی مدیریت اجرایی

94/02/19    امتحان پایان ترم آزمایشگاه رایانه های کوچک گروه مهندسی مدیریت اجرایی

94/02/20      امتحان پایان ترم کارگاه کامپیوتر                           کد یکشنبه ها

94/02/21      امتحان پایان ترم کارگاه کامپیوتر                           کد چهارشنبه ها

(ادامه مطلب)