تدریس دانشگاه

در این بخش می توانید جزوات، سوالات و اطلاعیه ها را مشاهده نمایید ...

نمرات پایان ترم ساختمان داده ها

22 خرداد 1397 | اطلاعیه ها

ریز نمرات درس ساختمان داده ها به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است جای هیچ اعتراضی وجود ندارد.

ساختمان داده ها
ردیف شماره دانشجویی

میان ترم

از 7

پابان ترم

از 13

کار

کلاسی

 حضور

جمع

نمره

نمره

نهایی

1 95110058154004 5.75  7  0.75  1  14.5  17.5
2 95111058154004 1.5  2.25  0.25  1  5  9.75
3 94210058154063 3  4.5  0  0  7.5  10.5
4 95111058154008 3.25  2.75  0  0.5  6.5  10
5 94211058154062 0  1.5  0  0.25  1.75 9.75
6 95111058154010 7  9.75  1.5  0.25  18.5  20
7 95110058154024 2.75  3.25  0  1  7  10
8 95111058154013 4.75  8  1  1  14.75  17.75
9 95111058154015 3.5  7.25  0  1  11.75  14.75
10 95211058154001 6.75  3.5  1  1  12.25  15.25
11 95111058154020 4  10.5  1.25  1  16.75  19.75
12 94211058154070 6.5  5  0  0.75  12.25  15.25
13 95110058154013 3.25  5  1  1  10.25  13.25
14 95111058154027 1.5  2  0  0  3.5  9.75
15 95210058154014 0  0.5  0  1  1.5  9.75
16 94211058154075 0.5  2.5  0  0  3  9.75
17 94210058154078 0  1  0  0.5  1.5  9.75
18 95110058154019 5.5    0.75  1    
19 95111058154036 4.75  5.75  0  1  11.5  14.5
20 95210058154026 غ  غ  غ  غ  غ  غ
21 94211058154079 6  5.25  0.75  0.75  12.75  15.75
22 94110058154131 0  2  0.25  0.25  2.5  9.75
23 شکیبایی 0  0 0  0.25  0.25  9.75